ردکردن این
Post DBA

دوره زبان بدن tbh6njy

امروزه بیشتر محققان این حوزه بر این امر توافق نظر دارند که واژه ها و کلمات عمدتا برای انتقال اطلاعات هستند در حالیکه زبان بدن برای ارائه نگرش های شخصی است که در برخی موارد نیز از آن به عنوان جانشین پیام های شفاهی استفاده می شود. به عنوان مثال یک زن می تواند با نفوذ نگاهش نگاهی به مرد بیاندازد که او را قبض روح کند؟

***دوره زبان بدن

Body Language Course

نحوه برگزاری دوره:

حضوری

مدت دوره:

200 ساعت

مدرس دوره:

استاد پرتوی

گواهینامه پایان دوره:

وزارت علوم

شهریه دوره:

2.920.000 تومان

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
بسته آموزشی مالتی مدیا
لوح ویژه گواهینامه
گواهینامه پایان دوره معتبر
کتاب کامل محتوای دوره
لوح ویژه گواهینامه
بسته آموزشی مالتی مدیا
لوح ویژه گواهینامه
گواهینامه پایان دوره معتبر
کتاب کامل محتوای دوره
لوح ویژه گواهینامه

دوره مديريت کيفيت در محصولات بهداشتي چه دوره ای است؟

دوره مديريت کيفيت در محصولات بهداشتي دوره اي است که فراگيران را براي ورود به بازار کار در حوزه ارزيابي کيفيت محصولات بهداشتي آماده مي کند . فراگيران با شرکت در کلاس مديريت کيفيت در محصولات بهداشتي به واسطه آشنايي با کليه اصول و مباني مديريت کيفيت در محصولات بهداشتي مي توانند تخصص و تبحر مورد نياز به منظور ارزيابي و بازرسي کيفيت محصولات بهداشتي را کسب نمايند و براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند . براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند . کسب نمايند و براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند . براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند .

MBA

دوره مديريت کيفيت در محصولات بهداشتي دوره اي است که فراگيران را براي ورود به بازار کار در حوزه ارزيابي کيفيت محصولات بهداشتي آماده مي کند . فراگيران با شرکت در کلاس مديريت کيفيت در محصولات بهداشتي به واسطه آشنايي با کليه اصول و مباني مديريت کيفيت در محصولات بهداشتي مي توانند تخصص و تبحر مورد نياز به منظور ارزيابي و بازرسي کيفيت محصولات بهداشتي را کسب نمايند و براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند . براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند . کسب نمايند و براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند . براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند .

MBA
MBA

دوره مديريت کيفيت در محصولات بهداشتي چه دوره ای است؟

دوره مديريت کيفيت در محصولات بهداشتي دوره اي است که فراگيران را براي ورود به بازار کار در حوزه ارزيابي کيفيت محصولات بهداشتي آماده مي کند . فراگيران با شرکت در کلاس مديريت کيفيت در محصولات بهداشتي به واسطه آشنايي با کليه اصول و مباني مديريت کيفيت در محصولات بهداشتي مي توانند تخصص و تبحر مورد نياز به منظور ارزيابي و بازرسي کيفيت محصولات بهداشتي را کسب نمايند و براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند . براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند . کسب نمايند و براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند . براي اشتغال در مناصب و پست هاي شغلي مرتبط با اين حوزه نمايند .