DBA نفت ، گاز ، پتروشیمی

نحوه برگزاری دوره: حضوری/ آنلاین

مدت دوره: 400 ساعت

مدرس: تیم مدرسان مجموعه

گواهینامه دوره: وزارت علوم

گواهینامه دوره: ترجمه دادگستری

شهریه دوره: 15/200/000تومان

مدیریت کسب و کار آنلاین MBA

نحوه برگزاری دوره: حضوری

مدت دوره: 20 ساعت

مدرس: استاد سید بهروز پرتوی

گواهینامه دوره: وزارت علوم

شهریه دوره: 7/920/000تومان

مدرک وزارت علوم
مدرک قابل ترجمه دادگستری
مجموع کتاب های ویژه دوره
لوح فشرده آموزشی دوره

معرفی دوره

 انرژی یکی از مهم تریم مسائل روز در دنیای امروز شده است و حتی در بسیاری از کشور ها برای دستیابی به انرژی جدال هایی برقرار است انرژی منبع تامین نیاز های انسانی و مدیریت انرژی از مسائل مهم برای هر کشوری است . هر ملتی به دنبال حفظ منابع انرژی خود و یا تولید بیشتر این انرژی است و نمی خواهد آن را از دست دهد یا برای تامین آن به سایر کشور ها نیاز پیدا کند . برای همین تربیت متخصصانی در این زمینه که بتوانند ذخایر انرژی ما را حفظ کنند و حتی با استفاده از کم هزینه ترین راه ها به تولید انرژی بپردازند . یکی از مهم ترین این انرژی ها نفت و گاز است . کشور ما از لحاظ تامین منابع این انرژی بسیار غنی است و بسیاری از روابط و تجار های بین المللی آن بر مبنای همن انرژی ها شکل گرفته است پس آموزش متخصصات عالی رتبه در این زمینه الزامی است .

نفت و گاز جز بزرگ ترین تجارت ها در جهان است و در آمد زایی در این حوزه بسیار بالاست و نیاز به تخصص های ویژه دارد و موقعیت های شغلی ویژه نیز دارا می باشد . در این حوزه سه بخش کلیدی وجود دارد که شامل : صنایع بالا دستی است که به کشف و استخراج نفت می پردازد . بخش دوم شامل صنایع میان دستی است که به حمل و نقل و ذخیره و تصفیه محصولات نفتی می پردازد . و بخش سوم که شامل صنایع پایین دستی است که پالایش نفت و گاز می پردازد.

اهمیت حوزه نفت و گاز بر هیچ فرد و ملت و دولتی پوشیده نیست اما نیاز به افراد متخصص و توانا و علاقه مند در این زمینه دارد . برای همین دوره مدیریت نفت و گاز طراحی و اجرا شده است .

حسابداری

اقتصاد

روابط بین المللی

امور مالی

بازار یابی

رفتار سازمانی

مدیریت پروژه

برنامه ریزی استراتژیک

مذاکره استراتژیک  

 • تنظیم هدف
 • روابط موثر
 • زبان بدن
 • اصول وفنون مذاکره
 • ایده پردازی
 • برند سازی
 • مدیریت و رهبری
 • فروش و بازار یابی

مدارک

سرفصل های دوره

 

 

 

 • اصطلاحات اولیه نفت و گاز و پتروشیمی    
 • اصطلاحات انرژی
 • ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ (Primary Energy)
 • ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ (Secondary Energy (Derived Energy)  )    
 • ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ (  Final Energy)    
 • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ (Energy Transformation)    
 • ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ (Energy Balance)    
 • ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ (Stock Changes  )    
 • ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊﻱ (Energy Services)    
 • ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻦ (ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭ) Hydrocarbon (Hydrocarbure)    
 • ﺑﻲ ﺗﻲ ﻳﻮBritish Thermal Unit  (BTU)    
 • ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ
 • سنگ های ﻣﺨﺎﺯﻥ (ﻓﺸﺮﺩﻩ) Dense    
 • ﺳﻴﺎﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ (Fluid in Place)    
 • ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ (Capillary Pressure)    
 • ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ (Wetability)    
 • ﺳﺎﺯﻧﺪ (Formation)    
 • ﭘﺘﺮﻭﻟﻴﻮﻡ (Petroleum)    
 • ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ (Crude Oil)    
 • ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺳﺒﻚ ( Light Crude Oil)    
 • ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺗﺮﺵ (Sour Crude Oil)    
 • ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺷﻴﺮﻳﻦ (Sweet Crude Oil)    
 • ﺑﺮﻧﺖ (Brent)    
 • ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﻲ، ﻭﺯﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ (ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ) Specific Gravity – SG  (Density)
 • ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ  Viscosity (Thickness)    
 • ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ(Separations)    
 • ﺣﻔﺎﺭﻱ (Drilling)    
 • ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺎﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ (Crude Oil Spot Markets)    
 • ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ (Asphaltene)    
 • ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻭ ﻗﻴﺮ(Asphalt & Bitumen)    
 • بنزین (Gasoline, Benzin=Benzine)    
 • ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ (ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻔﻴﺪ) Aviation Gasoline    
 • ﺑﻨﺰﻥ (Benzene)    
 • ﺑﻲ ﺗﻲ ﺍﻛﺲ (BTX) Benzene   Toluene   Xylene
 • ﺗﺘﺮﺍ ﺍﺗﻴﻞ ﺳﺮﺏ  Tetra Ethyl lead (TEL)    
 • ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﻧﻔﺘﻲ (Oil Paraffin)      
 • ﺣﻼﻝ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ (Special Kerosene and Oil Solvents  )    
 • ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻴﻦ (Heavy Fuel Oil)    
 • ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﺳﺒﻚ (Spindles)    
 • ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺖ Jet Fuels (Avation Turbine Fuel  AFT)    
 • ﻗﻴﺮﻫﺎ (Bitumens )    
 • ﻛﻚ(Coke)      
 • ﻛﻚ ﺍﺳﻔﻨﺠﻲ (Sponge Coke)    
 • ﻧﻔﺘﺎ (Naphta)    
 • ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ (Gasoil)
 • ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ (Kerosene)    
 • ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ Fuel Oil (FO)    
 • ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻘﻄﻴﺮ Fractional Distillation (Topping)    
 • ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺁﻥ
 • ﺍﺗﺎﻥ  (Ethane )C H     
 • ﭘﺮﻭﭘﺎﻥ (Propane )    
 • ﮔﺎﺯ ﻫﻤﺮﺍﻩ (Associated Gas )    
 • ﮔﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ، ﮔﺎﺯ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺎﻳﻊ، ﮔﺎﺯ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻳﻊ، ﮔﺎﺯ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ Liquefied Petroleum Gas (LPG)    
 • ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺸﺮﺩﻩ Compressed Natural Gas (CNG)    
 • گاز طبيعي مايع شده Liquefied Natural Gas (LNG)
 • ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ Natural Gas Liquid (NGL)    
 • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ  Gas to Liquid (GTL)    
 • ﺩﻱ ﻣﺘﻴﻞ ﺍﺗﺮ  Dimethyl Ether (DME)    
 • ذﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ (Coal ) 
 • وگاز  
 • ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻧﻔﺖ
 • ﺗﺌﻮري ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز
 • ﻣﺨﺎزن زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 • ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ
 • ﮔﺎز در اﻳﺮان
 • ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺣﻔﺎﺭﻱ
 • ﭼﺎﻩ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺎﻫﻲ
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﺎﻩ  (well)    
 • ﭼﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ
 • ﭼﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
 • ﭼﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻱ(ﮔﺴﺘﺮﺷﻲ)
 • ﻧﻤﻚ ﮔﻴﺮي از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
 • ﺗﻘﻄﻴﺮ  
 • اوپک و نقش آن
 • دخایر اوپک
 • تولید و صادرات اوپک
 • آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژي و شوک اول نفتی
 • اوﻟﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان اوﭘﮏ در الجزایر            
 • اوﻟﯿﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان اوﭘﮏ در الجزایر            
 • اصول و مبانی مدیریت ، مدیریت پروژه های صنعت نفت و گاز  
 • ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎزﻣﺎن
 • وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎن
 • ﻓﻌﺎﻟیت های ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 • ﻋﻠﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺌﻮري ﻫﺎ
 • مدیریت پروژه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
 • دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
 • موفقیت پروژه
 • مدیریت مالی پروژه های نفت و گاز
 • ارزیابی اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔاز
 • ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 • مدیریت ریسک و مدیریت HSE در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی    
 • ریسک زمین شناسی
 • مرحله ي ارزیابی
 • توسعه ي میدان
 • ریسک تأسیسات سطح الارضی
 • ریسک متغيرهاي اقتصادی
 • ریسک ناشی از شرکاء
 • ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 • برنامه رﯾﺰي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ
 • ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ رﯾﺴﮏ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺮﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ مدیریت رﯾﺴﮏ HSE  ﻓﺎزﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز    
 • ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ HSEMS    
 • دﻻﯾﻞ و ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ (HSEMS)      
 • مدیریت حقوقی و قراردادهای نفت وگاز
 • ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 • ﻗﺮار داد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ (ﻗﺮار داد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪPSC، ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ PSA)    
 • قرار دادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ (JOA)    
 • ﻗﺮار دادﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ(Hybrid types agreement)    
 • ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار(Risk taking service contrac)    
 • ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ(buy back)    
 • ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ Risk service contracts (RSC)
 • ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در ﻗﺮار دادﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ رﯾﺴﮑﯽ
 • مدیریت اقتصادی در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی
 • اقتصاد انرژی
 • ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺮژي

 

 • انرژی
 • الگوی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﯾﺮان
 • الگوي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ایران
 • تاﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژي روي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي
 • ﺷﺪت اﻧﺮژي
 • ﮐﺎرﺗﻞﻫﺎ
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﮐﺎرﺗﻞ

  

 • اﻧﺮژي
 • ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژی
 • ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج نفت
 • وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
 • ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 • ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ
 • ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺻﺎدرات ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ
 • ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﭘﺮوژه
 • ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮح و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدي    
 • ﻧﺮخﻫﺎي ﺑﻬﺮه
 • اﺳﺘﻬﻼك
 • آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ    
 • ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪﺳﺮ ﻃﺮحﻫﺎ

سوالات متداول

مدیر تسهیلات انرژی

تاجر نفت و گاز

مدیر تامین منابع

متخصص کالاها و محصولات نفتی

هماهنگ کننده و توسعه دهنده کسب و کار ها

مدیر تحلیل گر  

مدیر بازرسی

بازار یابی مواد نفتی و گازی

اگر به دنبال کسب مدرکی معتبر در زمینه MBA  مدیریت کسب وکار هستید در دوره هایی شرکت کنید که مدارک مورد تایید وزارت علوم به شما ارائه می دهند که تنها سازمان معتبر در زمینه ارائه مدرک می باشد . همچنین ارائه مدرک قابل ترجمه دادگستری هم به دانش پژوهان این دوره ارائه می گردد. با شرکت در دوره های عالی موسسه می توانید مدرک مورد تایید وس کانادا نیز دریافت کنید از لحاظ مهاجرت به کشور های دیگر با خیالی آسوده اقدام کنید . 

 

 • همکاری با اساتید مطرح و تخصصی در هر زمینه
 • ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم وفناوری
 • ارائه خدمات پشتیبانی به همراه آموزش
 • ارائه دوره به صورت غیر حضوری و صرفه جویی در زمان و هزینه

DBA نفت ، گاز ، پتروشیمی